Kriteriálne hodnotenie v Microsoft Teams

Obsah

Hodnotenie – nekonečná téma v oblasti školstva, ale aj v živote. Hodnotíme a sme hodnotení. Niekedy je hodnotenie veľmi prínosné, ale vie byť aj deštruktívne. A povedzme si pravdu, podľa toho ako vnímame hodnotenie už v školskom veku, tak si ho osvojíme a budeme ho používať v dospelosti. V tomto článku sa chcem zamerať na jednu časť formatívneho hodnotenia a to kriteriálne hodnotenie.

Sumatívne vs. formatívne hodnotenie

O sumatívnom a formatívnom hodnotení sa v posledných rokoch veľmi diskutuje. Prečo? No lebo faktom je, že roky sa hodnotenie spájalo iba so známkovaním. Krátko si len pripomeňme, o čom je sumatívne a formatívne hodnotenie.

Sumatívne hodnotenie je zamerané na výsledok učenia, teda na to, čo žiak vie a dokáže po ukončení určitého učebného obdobia alebo na konci vzdelávacieho celku. Sumatívne hodnotenie sa často prejavuje formou známok, testov, skúšok alebo certifikátov. Formatívne hodnotenie je zamerané na proces učenia, teda na to, ako sa žiak učí, aké má silné a slabé stránky, akú potrebuje podporu a spätnú väzbu. Formatívne hodnotenie sa často prejavuje formou písomných alebo ústnych komentárov, pozorovaní, rozhovorov alebo portfólií. Cieľom formatívneho hodnotenia je pomôcť žiakovi zlepšiť sa a dosiahnuť stanovené ciele učenia. (Vďaka Bing Chat za pomoc s týmto odsekom.)

Ak hovoríme o formatívnom hodnotení, máme na mysli hlavne tri metódy:

 • sebahodnotenie,
 • rovesnícke hodnotenie,
 • hodnotenie učiteľom.

Kriteriálne hodnotenie

Hodnotenie na základe vopred daných kritérií je vlastne prirodzenou súčasťou pracovného procesu. V práci nás nikto nehodnotí jednotkou alebo trojkou. Buď si zadanie splnil, alebo nesplnil. A ak si splnil iba čiastočne máš možnosť to dopracovať, avšak záleží od situácie. Tému tohto článku som si vybrala aj preto, lebo verím, že kriteriálne hodnotenie v škole naozaj pripravuje žiakov pre život.

Chcem sa však zamerať špecificky na hodnotenie učiteľom. Pri kriteriálnom hodnotení učiteľ rozloží celý výkon na niekoľko častí a tie samostatne vyhodnocuje. To aj často ako učitelia robíme avšak prichádza moja prvá otázka:

Vedia žiaci vopred, podľa akých kritérií budú hodnotení?

Nie je mojim zámerom vás ani karhať ani vstupovať vám do svedomia 🙂 Chcem vám ukázať spôsob, ako takéto kriteriálne hodnotenie môžete prakticky ihneď priniesť svojim žiakom. Využijeme na to aplikáciu Microsoft Teams.

Skupiny hodnotiacich kritérií v Microsoft Teams

Microsoft Teams je aplikácia, ktorú učitelia najčastejšie používajú ako audiovizuálny nástroj – nástroj na videohovor. Avšak Microsoft Teams ponúka oveľa viac možností a zúžiť si optiku len na video hovory je veľká škoda. Jednou z užitočných funkcionalít v Microsoft Teams sú Priradené úlohy.

O priradených úlohách si môžete prečítať viac na stránke podpory spoločnosti Microsoft (návod je v slovenčine). Na túto tému som ešte v spoločnosti Microsoft robila niekoľko webinárov, akadémií a o svoje skúsenosti s priradenými úlohami sa delili aj učitelia. Odporúčam vám navštíviť YouTube kanál Vzdelávame pre budúcnosť, kde nájdete množstvo videí na túto tému.

Pri vytváraní priradenej úlohy v Microsoft Teams máte pridať skupinu hodnotiacich kritérií. Samozrejme takú skupinu najprv musíte mať ak chcete ju použiť.

Ak sa chcete naučiť vytvárať a pracovať so skupinami hodnotiacich kritérií v Microsoft Teams, odporúčam vám navštíviť stránku podpory spoločnosti Microsoft, kde je to v slovenčine jednoducho vysvetlené.

V tomto článku vám chcem priniesť tri konkrétne nástroje kriteriálneho hodnotenia, ku ktorým som vytvorila skupiny hodnotiacich kritérií. Tie si môžete zadarmo stiahnuť a nahrať do svojich tímov.

Príklad z praxe 1: Prezentačné kompetencie

To, že sa slovo prezentácia nejak automaticky spája s aplikáciou Microsoft PowerPoint je už asi štandard, ale nalejme si čistého vína – schopnosť prezentovať hovorené slovo nie je to isté ako vytvoriť dobrú PowerPoint prezentáciu. Vytvoriť dobrú PowerPoint prezentáciu sa môžeme učiť na informatike alebo nejakom grafickom dizajne. PowerPoint prezentácia rovnako ako množstvo iných prezentačných nástrojov je len podporná pomôcka pri samotnej prezentácii. Šikovný prezentátor môže použiť aj flipchart, plagát alebo aj konkrétny objekt, o ktorom rozpráva.

Ak hodnotíme prezentačné kompetencie, vnímame:

 • obsah – ako žiak ovláda tému, či uvádza zdroje,
 • pripravenosť – či je žiak pripravený a nacvičil si prejav vopred,
 • dodržiavanie témy – či žiak dodržiava tému celý čas, alebo odbieha,
 • postoj a očný kontakt – aké je vystupovanie či postoj žiaka, ako nadväzuje očný kontakt,
 • zrozumiteľnosť – ako žiak rozpráva, používa cudzie termíny,
 • časový limit – či žiak splnil časový limit prezentácie.

No a vlastne takto sme si spísali kritéria hodnotenia prezentácie. Na tomto mieste by som sa chcela poďakovať aj Kornélii Lohyňovej, ktorá ma týmito kritériami previedla a na základe ktorých som následne vytvorila skupinu hodnotiacich kritérií.

Ku každému kritériu si už iba zadefinujete stupeň hodnotenia a k nemu aj opis, čo sa od žiaka na danom stupni vyžaduje. Takto žiakovi vopred komunikujete, z čoho bude hodnotený. Následne žiak si môže zvážiť na ktorej oblasti chce viac zapracovať. Napríklad ak viem, že som trémistka, to asi ťažko v tej chvíli ovplyvním (vieme, že to ide iba praxou). Avšak môžem sa zamerať na inú oblasť, napríklad na to, že si to dôsledne nacvičím a budem celý čas dodržiavať stanovenú tému.

Príklad z praxe 2: Pojmová mapa

Vytváranie pojmových alebo myšlienkových máp našlo medzi slovenskými učiteľmi veľkú obľubu. Ale ako vlastne takéto vytvorené mapy hodnotiť? Inšpirovala som sa Modernou didaktikou od p. Čapka, ktorý uvádza ako sofistikovanejší spôsob kriteriálneho hodnotenia práve hodnotenie pojmovej mapy.

V tomto prípade hodnotíme vzťahy medzi pojmami – ako sú myšlienky znázornené, ako sú zmapované vzťahy medzi pojmami a samotnú prezentáciu – vidíme stupeň porozumenia informáciám.

Príklad z praxe 3: Splnil/nesplnil

U pána Čapka ešte zostaneme a pozrieme sa ešte na kriteriálne hodnotenie kedy nehodnotíme produkt, ale proces. V tomto príklade rozprávame o skupinovej práci, kde každý tím má vytvoriť plagát o jednom zo svetadielov.

Možno si poviete, ako je možné v Microsoft Teams hodnotiť skupiny? Jasné, dá sa to 🙂 Pri vytváraní priradenej úlohy máte možnosť zadať úlohu skupine študentov. Viete si vybrať, koľko skupín potrebujete a to, či študenti majú byť rozdelení náhodne alebo manuálne. Slovenský návod, ako na to, nájdete na stránke podpory spoločnosti Microsoft.

Kritériá hodnotenia pre skupinu sú:

 • Vytvorte výukový list vybraného svetadiela
 • Vyberte v tíme prezentátora
 • Pracujte spoločne v tíme a v expertnej skupine
 • Dodržte stanovený čas
 • Prezentujte výukový list
 • Technikou +/- ohodnoťte iný tím

Stiahnite si skupiny hodnotiacich kritérií

Keďže pri príkladoch z praxe som sa inšpirovala od skúsenejších kolegov, rozhodla som sa vám sprístupniť skupiny hodnotiacich kritérií pre vás úplne zdarma. Nájdete ich v novozriadenej Knižnici pre školy a môžete ich nahrať do svojich tímov. Nájdete ju na odkaze:

bit.ly/kniznicapreskoly

Ak ste experimentovali a radi by ste sa podelili o svoje vytvorené skupiny hodnotiacich kritérií, vytvorila som v Knižnici priestor s názvom Inšpirácie od kolegov, kam cez tento špeciálny odkaz viete nahrať svoju skupinu. Prosím nahrávajte samostatné súbory vo formáte .csv.

Ako hodnotiť žiakov?

Po priradení úlohy aj so skupinou hodnotiacich kritérií nájdete odkaz na skupinu hodnotiacich kritérií pri každom jednom žiakovi. Stačí na odkaz kliknúť a presúvať sa jednotlivými kritériami. Hodnotenie je veľmi intuitívne a funguje aj v mobilnej aplikácii.

Mimochodom, všimnite si, že práve v prvom príklade – hodnotenie prezentačných kompetencií, žiak do priradenej úlohy neodovzdáva žiadny súbor, veď hodnotíme prejav 😉

Žiak následne jasne vidí, ako ste ho ohodnotili pri každom jednom kritériu.

Záver

Vieme, že formatívne hodnotenie je dôležitý spôsob, ako podporiť učenie a rozvoj žiakov. V tomto článku som sa zamerala na kriteriálne hodnotenie. Pomocou skupiny hodnotiacich kritérií v Microsoft Teams môžete poskytovať žiakom spätnú väzbu, ktorá je konkrétna, relevantná a motivujúca. Skupina hodnotiacich kritérií vám umožňuje definovať, čo očakávate od žiakov, a zároveň im dávať priestor na tvorivosť a sebareflexiu.

Verím, že bude pre vás tento článok užitočný a že vyskúšate skupinu hodnotiacich kritérií vo svojej triede. No a nezabudnite sa o svoje skúsenosti a aj samotné skupiny podeliť s ostatnými učiteľkami a učiteľmi.

Zdroje:

Štátna školská inšpekcia, Formatívne hodnotenie nástroj na podporu efektívneho učenia sa žiaka (ssi.sk)

Webinár IT akadémia: Formatívne hodnotenie vo výučbe chémie (upjs.sk)

Robert Čapek: Moderní didaktika

Zdieľajte alebo čítajte ďalej

Facebook
Twitter
LinkedIn